Voor alle werkzaamheden is het gebruikelijk dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan de betrokkenen om tijdig en volledig bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie aan te leveren, en dat dit verzoek tijdig en volledig wordt opgevolgd.

1. Naleving van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder begrepen de Wet op het Notarisambt en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), waaruit onder meer de verplichting voortvloeit tot het geven van voorlichting over de WWFT en het uitvoeren van een cliëntenonderzoek (identificeren cliënt)
2. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen, ook wat betreft de financiële vergoeding
3. Controle van de identiteit en nationaliteit van betrokkenen
Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs; controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem)
Voor rechtspersonen: controle handelsregister, controle van het identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger(s) namens de rechtspersoon en raadpleging insolventieregister
4. Onderzoek naar de toepasselijke persoonlijke omstandigheden van de cliënten zoals huwelijkse staat, geregistreerd partnerschap, huwelijksgoederen/partnerschapsregime, handelingsbekwaamheid in toepasselijke registers (insolventie-, curatele-, of handelsregister)
5. Het opmaken van de akte
6. Tijdig vooraf aan cliënten toezenden van de conceptakte(n) met toelichting, alsmede eventuele akte(n) van volmacht, toestemming, goedkeuring en dergelijke
7. Het tijdig sturen van (concept) afrekeningen/declaraties aan de partijen
8. Het tijdig maken van een afspraak voor het tekenen van de akte(n)
9. Het ondertekenen van de akte ('passeren'), na het bespreken en toelichten van de akte, en nadat de notaris zich ervan overtuigd heeft dat eventuele akte(n) van toestemming, goedkeuring en dergelijke zijn ondertekend door de in de aanhef van deze akte(n) genoemde perso(o)n(en)
10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie akte binnen tien dagen
11. Afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n)
12. Gedurende de periode van het verkrijgen van de opdracht tot en met het beëindigen van de notariële werkzaamheden erop toezien en bewaken dat geen sprake is van misbruik van overwicht van de ene partij op de andere, en zonodig passende maatregelen nemen
13. Akte dertig jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

1. Onderzoek naar hoe en wanneer eigendom, recht van erfpacht, opstalrecht, of appartementsrecht is verworven door hypotheekgever
2. Controle bij het kadaster naar de tenaamstelling van de onroerende zaak. Controle op eventueel reeds bestaande hypotheken of beslagen bij het kadaster. Uittreksel uit de openbare kadastrale registers opvragen, alsmede opgave van de bezwaardheid
3. Bij een oversluiting van de hypothecaire lening: vorige geldgever om de aflosnota verzoeken. Bij een tweede hypotheek: cliënt attenderen op noodzaak om bestaande hypotheekhouder om eventueel toestemming te vragen
4. In geval van een rechtspersoon als hypotheekgever: controle van de statuten van de oprichter-rechtspersoon in verband met de doelomschrijving
5. Eventueel opvragen van aflosnota’s van bestaande hypotheken met toezegging tot royement
6. Opmaken van de hypotheekakte/akte van hypotheekstelling
7. Toezending vooraf van de concept akte van hypotheekstelling aan de cliënt en eventueel de geldgever
8. Tijdig sturen van concept afrekening aan de cliënt en de geldgever
9. Controle dat te betalen gelden op de kwaliteitsrekening zijn gestort vóór het passeren van de hypotheekakte
10. Herhaling controle bij het kadaster vlak voor het tekenen van de hypotheekakte; controle op eventueel aanwezige hypotheken of beslagen bij het kadaster
11. Na bespreken en toelichten, ondertekenen van de hypotheekakte ('passeren')
12. Verstrekken aan de cliënt van de afschrift van de hypotheekakte
13. Zorgen voor de inschrijving van een afschrift van de akte bij het kadaster
14. Registratie van de hypotheekakte bij de belastingdienst
15. Herhaling controle bij het kadaster naar de tenaamstelling van de woning en controle op eventueel aanwezige hypotheken of beslagen
16. Uitbetalen van gelden aan rechthebbende(n)
17. Toezending aan de geldgever van het bij het kadaster ingeschreven afschrift van de hypotheekakte
18. Toezending aan de geldgever van het afschrift met de notarisverklaring

1. Onderzoek naar hoe en wanneer eigendom, recht van erfpacht, opstalrecht, of appartementsrecht is verworven door verkoper
2. Onderzoek of er sprake is van een monument dan wel of het registergoed binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt. Onderzoek in het eigendomsbewijs van de verkoper of sprake is van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften, woonvergunning). Onderzoek of sprake is van erfpacht, opstal, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, ruilverkaveling
3. In een vroeg stadium verifiëren of de hypotheek die op het verkochte rust moet worden opgezegd
4. Controle bij het kadaster naar de tenaamstelling van het registergoed bij het opmaken van de koopovereenkomst of meteen na ontvangst daarvan. Controle of niet een andere koopovereenkomst reeds is ingeschreven. Controle op eventueel aanwezige hypotheken of beslagen bij het kadaster
5. Opmaken van de akte van levering, inclusief opname en/of vestiging van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen m.b.t. monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
6. Toezending vooraf van de concept akte van levering met toelichting aan verkoper en koper
7. Tijdig sturen van concept afrekening aan koper en verkoper en indien van toepassing hypothecaire financiers, met vermelding van koopsom en opgave van de verschuldigde overdrachtsbelasting
8. Controle dat de volledige koopsom (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de kwaliteitsrekening is gestort
9. Toezicht houden op de betaling van een eventuele overeengekomen waarborgsom of
op de afgifte van een bankgarantie
10. Herhaling controle bij het kadaster naar de tenaamstelling van het registergoed vlak voor het tekenen van de akte van levering; controle op eventueel aanwezige hypotheken of beslagen bij het kadaster
11. Na het bespreken en toelichten, ondertekenen van de akte van levering ('passeren')
12. Verstrekken van een afschrift van de akte aan verkoper en koper
13. Zorgen voor inschrijving  van een afschrift van de akte bij het kadaster
14. Derde controle bij het kadaster naar de tenaamstelling van het registergoed en controle op eventueel aanwezige hypotheken of beslagen
15. Brief bloot-eigenaar in geval van erfpacht
16. Uitbetalen van gelden aan koper, verkoper, en hypotheekhouder van verkoper
17. Verzorgen aangifte overdrachtsbelasting (voetverklaring akte bij registratie en tijdige voldoening van deze belasting aan de Belastingdienst)
18. Toezending aan koper van het Bewijs Van Inschrijving (BVI) waaruit blijkt dat een afschrift van de akte digitaal is ingeschreven bij het kadaster

  

Werkzaamheden