Voor alle werkzaamheden is het gebruikelijk dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan de betrokkenen om tijdig en volledig bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie aan te leveren, en dat dit verzoek tijdig en volledig wordt opgevolgd.

1. Naleving van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder begrepen de Wet op het Notarisambt en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), waaruit onder meer de verplichting voortvloeit tot het geven van voorlichting over de WWFT en het uitvoeren van een cliëntenonderzoek (identificeren cliënt)
2. Geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen, ook wat betreft de financiële vergoeding
3. Controle van de identiteit en nationaliteit van betrokkenen
Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs; controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem)
Voor rechtspersonen: controle van het handelsregister, controle van het identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger(s) namens de rechtspersoon, en het raadpleging van het insolventieregister
4. Onderzoek naar de toepasselijke persoonlijke omstandigheden van de cliënten zoals huwelijkse staat, geregistreerd partnerschap, huwelijksgoederen/partnerschapsregime en handelingsbekwaamheid in de toepasselijke registers (insolventie-, curatele- of handelsregister)
5. Opmaken van de akte
6. Tijdig vooraf aan cliënten toezenden van de conceptakte(n) met toelichting, alsmede eventuele akte(n) van volmacht, toestemming, goedkeuring en dergelijke
7. Tijdig sturen van (concept) afrekeningen/declaraties aan de partijen
8. Tijdig maken van een afspraak voor het tekenen van de akte(n)
9. Ondertekenen van de akte ('passeren'), na het bespreken en toelichten van de akte, en nadat de notaris zich ervan overtuigd heeft dat eventuele akte(n) van toestemming, goedkeuring en dergelijke zijn ondertekend door de in de aanhef van deze akte(n) genoemde perso(o)n(en)
10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie akte binnen tien dagen
11. Afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n)
12. Erop toezien en bewaken dat er gedurende de periode van het verkrijgen van de opdracht tot en met het beëindigen van de notariële werkzaamheden geen sprake is van misbruik van overwicht van de ene partij op de andere, en zonodig passende maatregelen nemen
13. Akte dertig jaar bewaren in brandvrije ruimte en bewaren overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

1. In overleg met bestuurders van de op te richten rechtspersoon vaststellen van de aard en het doel van de besloten vennootschap
2. Controle van de statuten van de oprichter-rechtspersoon in relatie tot de doelomschrijving
3. Oprichtingsverklaring c.q. intentieovereenkomst registreren bij de Belastingdienst, voorzover nog niet gebeurd door accountant of fiscalist
4. Concept maken van de akte van oprichting/concept akte van statutenwijziging
5. Concept van de akte versturen naar bij oprichting betrokkenen
6. Overleg voeren met accountant en/of bank over storting van kapitaal
7. Passeren van de akte na het geven van een toelichting daarop
8. Inschrijving in Handelsregister van de B.V. Inschrijving eerste bestuurders en aandeelhouder voorzover sprake is van een enig aandeelhouder. Ondersteunen bij invullen formulieren
9. Uittreksel uit Handelsregister, afschrift van de akte en aandeelhoudersregister naar B.V.
10. Advisering omtrent door de B.V. i.o. verrichte (rechts-)handelingen in de voorperiode en de eventuele noodzaak van bekrachtiging
11. Opmaken/wijzigen aandeelhoudersregister

1. In overleg met de oprichters van de op te richten stichting of vereniging vaststellen van de aard en doel van de vereniging of stichting
2. Opmaken van de akte van oprichting/statutenwijziging
3. Tijdige toezending van het concept van de akte
4. Passeren van de oprichtingsakte/statutenwijziging na het geven van een toelichting daarop
5. Inschrijving van de vereniging, stichting of wijziging(en) bij de Kamer van Koophandel (KvK); Inschrijving eerste bestuurders
6. Toezending van een afschrift van de akte van oprichting/statutenwijziging en uittreksel uit KvK-register na passeren

1. Opvragen uittreksel(s) handelsregister
2. Opmaken akte
3. Zorgdragen voor erkenning van de levering door de vennootschap
4. Toezenden concept van de akte aan partijen
5. Inschrijving bij Kamer van Koophandel indien sprake is van een enig aandeelhouder. Ondersteunen bij invullen formulieren
6. Betaling van de koopsom, waar nodig via de kwaliteitsrekening van de notaris
7. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - ondertekenen van de akte ('passeren')
8. Verstrekken van akte afschrift van de akte aan koper, verkoper en vennootschap
9. Toezenden van uittreksel uit KvK-register na passeren indien sprake is van een enig aandeelhouder
10. Naleven blokkeringsregeling (afhankelijk van wat hierover in de statuten is opgenomen)

Werkzaamheden