Voor alle werkzaamheden is het gebruikelijk dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan de betrokkenen om tijdig en volledig bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie aan te leveren, en dat dit verzoek tijdig en volledig wordt opgevolgd.

1. Naleving van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder begrepen de Wet op het Notarisambt en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), waaruit onder meer de verplichting voortvloeit tot het geven van voorlichting over de WWFT en het uitvoeren van een cliëntenonderzoek (identificeren cliënt)
2. Geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen, ook wat betreft de financiële vergoeding
3. Controle van de identiteit en nationaliteit van betrokkenen
Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs; controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem)
Voor rechtspersonen: controle handelsregister, controle van het identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger(s) namens de rechtspersoon, en raadpleging insolventieregister
4. Onderzoek naar de toepasselijke persoonlijke omstandigheden van de cliënten zoals huwelijkse staat, geregistreerd partnerschap, huwelijksgoederen/partnerschapsregime, handelingsbekwaamheid in toepasselijke registers (insolventie-, curatele-, of handelsregister)
5. Opmaken van de akte
6. Tijdig vooraf aan cliënten toezenden van de conceptakte(n) met toelichting, alsmede eventuele akte(n) van volmacht, toestemming, goedkeuring en dergelijke
7. Tijdig sturen van (concept) afrekeningen/declaraties aan de partijen
8. Tijdig maken van een afspraak voor het tekenen van de akte(n)
9. Ondertekenen van de akte ('passeren'), na het bespreken en toelichten van de akte, en nadat de notaris zich ervan overtuigd heeft dat eventuele akte(n) van toestemming, goedkeuring en dergelijke zijn ondertekend door de in de aanhef van deze akte(n) genoemde perso(o)n(en)
10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie akte binnen tien dagen
11. Afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n)
12. Gedurende de periode van het verkrijgen van de opdracht tot en met het beëindigen van de notariële werkzaamheden erop toezien en bewaken dat geen sprake is van misbruik van overwicht van de ene partij op de andere, en zonodig passende maatregelen nemen
13. Akte dertig jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

1. Inventariseren van persoonlijke gegevens en datum sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap of datum aanvang samenleving
2. Nagaan of al huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden bestaan
3. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden met betrekking tot eerdere huwelijken, kinderen, vermogenstoestand, arbeidsinkomen, pensioenen, aanwezige polissen,etc.
4. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliënten m.b.t. delen van vermogen, arbeidsinkomsten, kosten huishouding, woning, eventuele onderneming, echtscheiding, pensioen, overlijden, etc.
5. Voorlichting geven en adviseren over staat van aanbrengsten en zaken m.b.t. levensverzekering en verschuldigdheid van premies
6. Gevolgen bespreken, in het bijzonder m.b.t. de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, indien de algehele gemeenschap van goederen wordt omgezet in een beperkte gemeenschap of uitsluiting van iedere gemeenschap of indien van beperkte gemeenschap van goederen of van uitsluiting van gemeenschap van goederen wordt overgegaan naar een algehele gemeenschap van goederen of uitgebreide gemeenschap van goederen
7. Voorlichting geven over de verzoekschriftprocedure voor de omzetting van het vermogensstelsel. Opstellen van verzoekschrift bij rechtbank indien goedkeuring bij wijziging nodig is
8. Concept akte opstellen en toezenden met een korte toelichting daarbij
9. Het - na het bespreken en toelichten daarvan -  ondertekenen van de akte ('passeren')
10. De akte aanbieden aan het huwelijksgoederenregister

 

1. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Huwelijk, en/of kinderen,vermogen, pensioen, aanwezige polissen, enzovoorts
2. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliënt. Adviseren over de diverse mogelijkheden m.b.t. fiscale aspecten, de executeur, opnemen van codicil enzovoorts
3. Opstellen en toezenden van een conceptakte met korte schriftelijke toelichting
4. Het na het geven van een toelichting ondertekenen van de akte ('passeren')
5. Verstrekken van een afschrift van de akte aan de cliënt
6. Meedelen aan het Centraal (leven)Testamentenregister (CTR) in ’s-Gravenhage Haag dat bij de notaris het testament van de cliënt berust. Aangeven of het testament eventuele eerdere testamenten of andere uiterste wilsbeschikkingen (zoals een codicil) herroept
7. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het CTR