ALGEMENE VOORWAARDEN Nijland Notaris B.V., gevestigd te Bennekom

Artikl 1 Definities

1. Notaris: de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening
3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid2 Burgerlijk Wetboek aanvaard
4. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nijland Notaris B.V. (Nijland Notaris) is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes

Artikel 3 Tarieven en meerwerk

1. Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij Nijland Notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen
2. De notaris is bevoegd terzake werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij Nijland Notaris gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen
3. De kosten welke door Nijland Notaris worden gemaakt ten gevolgen van de woonplaatskeuze ten kantore van Nijland Notaris, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever

Artikel 4 Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgver, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon

Artile 5 Betaling/Invorderingskosten

1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren
2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand
3. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de derdengeldenrekening

Artikel 6 Werkzaamheden

1. De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften
2. De notaris is verplicht de door of names opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet melding ongebruikelijke transacties
3. Verstrekte opdrachten worden door Nijland Notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen

Artikel 7 Aansprakelijkheid notaris

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Nijland Notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is
2. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Nijland Notaris gegeven opdrachten de bevoegdheid van Nijland Notaris in om dergelijk aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Nijland Notaris voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten
3. De onder lid 1 van onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voorvloeien
4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van onderhavig artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen

Artikel 8 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Nijland Notaris en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Nijland Notaris en een cliënt kennis te nemen
 

Vestigingsadres
Kierkamperweg 23
6721 TE Bennekom

 

Postadres
Postbus 195
6720 AD Bennekom

 

Overige Gegevens
KvKnr: 09109659
Reknr:
IBAN NL25 RABO 0377 0285 17
BIC RABONL2U

 

T (0318) 493 593
F (0318) 415 615
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.